Statut

STATUT

společného rybolovu a hospodaření na sdružených revírech MO ČRS ve Středočeském územním svazu, který vychází ze Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. v platném znění.

I. Všeobecná ustanovení

1) Statut se týká pouze sdružených MO ČRS (dále jen MO) ve Středočeském územním
svazu (dále jen SÚS).
Garantem společného rybolovu a hospodaření na sdružených revírech je územní konference SÚS.

2) MO ČRS sdružené v SÚS (§ 11 odst. 1 Stanov ČRS) hospodaří a vykonávají rybářské právo podle rozhodnutí členské schůze MO (§ 8 odst. 2 písm. e/ Stanov ČRS) buď samostatně nebo ve společném hospodaření.

3) Do společného hospodaření mohou být sdruženy rybářské revíry vyhlášené podle § 4 zák. č. 99/2004 Sb. Uživatel revíru podá písemný návrh výboru SÚS na začlenění revírů do společného hospodaření nejpozději do 31.5.. O tomto návrhu výbor SÚS rozhodne; v kladném případě s účinností od 1.1. následujícího roku.
Uživatel revíru může rozhodnout o jeho vynětí ze společného hospodaření. Toto rozhodnutí oznámí písemně výboru SÚS do 31.5. s účinností od 1.1. roku následujícího.

4) MO, které sdružily revíry do společného hospodaření nesmí bez předchozího souhlasu výboru SÚS na vloženém revíru omezovat výkon sportovního rybolovu, ani podávat orgánu státní správy rybářství návrhy na změnu zarybňovacího plánu.

5) Návrh BP na jednotlivých revírech podléhá schválení VÚS.

6) Pro výkon rybářského práva na sdružených revírech platí územní povolenka k rybolovu, celosvazová a celorepubliková povolenka platná na všech revírech poskytnutých do celosvazového rybolovu.

7) Členům MO, která nesdružila revíry ke společném rybolovu SÚS, může MO, která je uživatelem revírů sdružených ke společnému rybolovu, vydat na tyto revíry pouze hostovskou povolenku za cenu územní povolenky ( dospělí, mládež, děti – celoroční, krátkodobé ). Ze získaných prostředků odvede MO 50% do rozpočtu společného rybolovu a 50 % použije na vícezarybnění.

8) MO nesdružené ve společném rybolovu, které vložily do společného rybolovu
svěřené revíry na hlavních tocích Labe a Vltavy, mají nárok na povolenky opravňující
k výkonu rybářského práva na celém toku těchto řek spadajících do území středočeského kraje – dle dohody s Územním svazem města Prahy.

II. Zásady platné pro MO mající RMV

1) MO, které hospodaří na revírech sdružených ke společném rybolovu a hospodaření mohou mít výjimečně RMV; musí přitom splňovat tyto podmínky:
a) Musí vložit do společného rybolovu minimálně 70 procent svěřených revírů.
b) Zbývající část maximálně však 15 ha mohou vyčlenit jako RMV.
c) RMV musí být fyzicky i evidenčně oddělen od sdružených revírů.
d) Revírem místního významu nesmí být vodní toky. / řeky a potoky /

2) Na RMV se vydává samostatná místní povolenka; neplatí na nich územní, ani
celosvazová a celorepubliková povolenka.

3) Cenu povolenky určuje MO, dle vlastní kalkulace.
Náklady na zarybnění, ostrahu a režii hradí na RMV plně ze svého rozpočtu.
Cena povolenky na RMV musí být shodná pro všechny členy sdružených MO, tzn. bez dalších poplatků (např. brigády apod.), které jsou již v kalkulaci ceny povolenky.

4) Evidence úlovků dosažených na RMV: počty povolenek s úlovky, bez úlovků a sumární data o úlovcích na jednotlivých revírech RMV předávají MO s RMV v elektronické podobě sumárně k datu 31.1. nebo MO předá úlovkové lístky na RMV k sumarizaci dle organizačních pokynů SÚS obdobně jako úlovkové lístky z ostatních druhů vydávaných povolenek; v takovém případě za jejich zpracování uhradí částku 5,- Kč za kus.

5) Při zarybňování revírů či jejich částí, sdružených ke společnému rybolovu, je MO povinna nahlásit na SÚS plán vysazování nejpozději 7 dnů před vysazováním. To neplatí v případě, že je násada zajišťována prostřednictvím SÚS.
Při nesplnění uvedené oznamovací povinnosti nemá MO nárok na proplacení vysazených ryb; o výjimce může ve zvlášť odůvodněných případech rozhodnout výbor SÚS.

III. Povinnosti a práva jednotlivých organizačních jednotek sdružených do společného rybolovu v SÚS.

A. Územní konference SÚS

1) Schvaluje na návrh výboru SÚS Statut společného rybolovu a hospodaření na sdružených revírech SÚS a jeho změny.

2) Na návrh výboru SÚS stanoví cenu územních povolenek SÚS.
Pravomoc rozhodnout o ceně územních povolenek může územní konference delegovat výboru SÚS.

3) Rozhoduje o vyloučení MO ze společného hospodaření a rybolovu (čl. VII/Statutu)

B. Výbor SÚS
.
1) Vede hospodářskou evidenci týkající se rybářských revírů a zajišťuje administrativu ve vztahu k orgánům státní správy a samosprávy.

2) Vede oddělenou účetní evidenci o finančních prostředcích společného rybolovu a hospodaření.

3) Dle dodaných úlovkových lístků nebo elektronických dat z MO provádí za SÚS sumarizaci úlovků a zpracování statistiky. S výsledky neprodleně po zpracování seznamuje MO.

4) Provádí spolu s MO podzimní hospodářské vypořádání (HV) společného rybolovu a hospodaření, dle platných zarybňovacích plánů, kalkulačních listů a rozpočtu společného rybolovu.

5) Schvaluje změny bližších podmínek rybolovu platných na sdružených revírech SÚS.

7) Zastupuje zájmy ČRS při jednání s orgány státní správy a samosprávy. Pokud
MO požádá o spolupráci, pomáhá, či zastupuje MO ve sporech, či jednáních týkajících se rybářských revírů a sportovního rybolovu. Za tím účelem zabezpečuje odbornou, poradenskou a právní službu, spolupracuje s MO při vymáhání škod vzniklých v rybářských revírech SÚS.

8) Zabezpečuje MO potřebné tiskopisy (povolenky, přehledy o úlovcích, apod.).

C. Místní organizace

1) Provádí zarybnění svěřených revírů, dle stanoveného zarybňovacího plánu.

2) Členská schůze schvaluje Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro příští rok a sděluje je SÚS nejpozději do 31.5. stávajícího roku.

3) Výbor MO jedná s orgány státní správy a samosprávy ve věcech týkajících se MO, rybářského práva aj. Ve věcech společného rybolovu jedná ve spolupráci s SÚS. Zajišťuje administrativní styk s organizačními složkami ČRS

4) Vede ekonomickou, účetní a hospodářskou evidenci dle zákonných a interních norem ČRS..

5) Prodává povolenky ve smyslu Statutu, vede evidenci o jejich prodeji.

6) Provádí sumarizaci úlovků dle organizačních pokynů SÚS.
Předává úlovkové lístky případně elektronická data k sumarizaci úlovků dle organizačních pokynů SÚS.

7) Zajišťuje ochranu revírů rybářskou stráží a odpovídá za řádné označení rybářských revírů.

IV. Zásady prodeje povolenek

1) MO, které nehospodaří na RMV, mají nárok na zlevněné místní povolenky na revíry obhospodařované místní organizací. Počet místních povolenek vydaných MO za zvýhodněnou cenu odpovídá 10 % z počtu prodaných ročních územních, celosvazových a republikových povolenek v minulém roce. Pravidla pro vydávání zlevněných místních povolenek si stanovuje MO.

2) Ceny územních povolenek pro nečleny ČRS stanoví územní konference SÚS.
Pravomoc rozhodnout o ceně těchto územních povolenek může územní konference delegovat výboru SÚS.

3) MO může poskytovat slevy ze stanovených cen povolenek. Vzniklý rozdíl uhradí z vlastních zdrojů.

4) Ceny povolenek na revíry, které nejsou sdruženy ke společnému rybolovu, stanoví MO, která je uživatelem těchto revírů.

V. Zásady hospodářského vypořádání u MO sdružených ve společném rybolovu

1) MO soustřeďuje finanční prostředky za všechny prodané povolenky. Je povinna odvést do 31.5. běžného roku tržby za povolenky po odečtu hodnoty násad a režie dané kalkulačními listy. Jejich proúčtování provádí výbor SÚS při hospodářském vypořádání ve IV. čtvrtletí, současně s kontrolou plnění zarybňovacího plánu dle násadových listů a faktur.

2) Za výdej celosvazových a republikových povolenek, za práce spojené s evidencí a kontrolou sumářů úlovkových lístků a za jejich včasné předání na ÚS k dalšímu zpracování přísluší MO 30,- Kč za každou vydanou povolenku. Při HV bude místní organizaci vyplacena celá částka. V případě nesprávně zkontrolovaných nebo pozdě odevzdaných úlovkových lístků bude adekvátní část poskytnuté odměny odečtena při následujícím HV.

3) Od roku 2013 jsou MO povinny předávat výboru SÚS zpracovaná data elektronicky.
Za výdej územních povolenek, za práce spojené s evidencí, elektronickým zpracováním úlovkových lístků a včasné předání výsledků na ÚS přísluší MO 30,- Kč za každou vydanou povolenku. Při HV bude MO proplacena celá částky. Pokud MO neprovede elektronické zpracování úlovkových lístků nebo je zpracuje chybně, uhradí náklady za jejich zpracování externím dodavatelem.

Za výdej povolenky pro nečleny si MO ponechá 10% z ceny vydané povolenky.

4) K finančnímu vypořádání předloží MO v případě vysazení ryb z vlastní výroby k násadovému listu přílohy dle novelizace z roku 2010 vyhl. č. 197/2004 Sb., v případě nákupu ryb fakturu a dodací list.

5) Finanční výsledek sdruženého rybolovu schvaluje VÚS a současně rozhoduje o způsobu naložení s přebytkem nebo o řešení ztráty.

6) Při nesplnění zarybňovacího plánu některého revíru budou ušetřené náklady na zarybnění převedeny do rezervního fondu. Vyrovnání bude provedeno v roce následujícím.

7) Prostředky získané jako náhrady škod způsobených na rybách v rybářských revírech budou použity na znovuzarybnění poškozených revírů po odečtení nutných nákladů vynaložených na vymožení této pohledávky.

VI. Organizační záležitosti 

A. Ochrana revírů

1) Rybářskou stráž navrhuje na revíry na nichž hospodaří MO. Rybářskou stráž ustanovují do funkce úřady obcí s rozšířenou působností.

2) Za ochranu sdružených revírů ve společném rybolovu náleží rybářské stráži
náhrada. O tuto náhradu bude MO při HV navýšena režie ve výši ceny územní povolenky pro přiznaný počet rybářské stráže. Náhrada bude uznána za předpokladu, že je výkon RS vykonáván aktivně. Výši náhrady stanoví svým rozhodnutím (územní konference nebo výbor SÚS). Ustanovení vyššího počtu stráže je plně v kompetenci MO, stejně tak jako odměna pro ni.

3) Aktivita RS je hodnocena podle metodického pokynu schváleného územní konferencí SÚS. Pokud RS nebude plnit své povinnosti řádně, může výbor SÚS rozhodnout o snížení náhrady či jejím neproplacení.

4) Za výkon funkce náleží hospodáři a jeho zástupci povolenka k rybolovu. O její úhradu navyšuje SÚS při HV MO režii ve výši ceny 2 kusů územních povolenek.

5) Hospodář MO má právo po schválení výborem MO hájit svěřené revíry (netýká se tekoucích vod) týden po vysazení násady ryb. Termín hájení je MO povinna elektronickou cestou oznámit sekretariátu ÚS nejpozději týden předem, jinak nelze toto opatření považovat za platně vyhlášené.

B. Duplikáty povolenek

1) V případě, že členovi MO byla odcizena povolenka nebo došlo k jejímu zničení prokazatelně bez viny držitele, může být vydán duplikát. Ten vystaví MO, která vydala povolenku původní a to za poplatek 10 procent ceny hodnoty původní povolenky. Poplatek zůstává vydávající organizaci.
Při ztrátě povolenky vlastní nedbalostí může být vydána pouze povolenka nová při úhradě plné ceny.

2) Důvod a okolnosti ztráty či zničení povolenky je povinen prokázat její držitel. Doklady potřebné k vydání duplikátu se předkládají nejpozději ke dni zúčtování povolenek ÚS;V případě povolenek územních a nečlenských ke dni HV.

3) Dokladem opravňujícím k vydání duplikátu je pouze protokol od Policie ČR, či HZS (Hasičský záchranný sbor).

C. Storna povolenek

1) Chybně vyplněné, či jakýmkoli jiným způsobem znehodnocené povolenky, musí být předloženy ke stornování SÚS, celosvazové nejpozději ke dni zúčtování celosvazových povolenek, územní ke dní HV, jinak budou připsány k tíži MO.

2) Spolu se znehodnocenou povolenkou zasílá MO zápis dozorčí komise MO.

VII. Závěrečná ustanovení

V případě nesplnění některé z povinností uvedených v čl. I a čl. II tohoto Statutu ze strany MO může výbor SÚS podat územní konferenci SÚS návrh na vyloučení MO ze společného hospodaření a rybolovu.

VFIII. Platnost a účinnost.

Tento Statut byl schválen územní konferencí SÚS dne 22.9.2012 s účinností od 1.1.2013.

Seznam použitých zkratek:
ČRS – Český rybářský svaz
MO – místní organizace
ÚS – územní svaz
SÚS – Středočeský územní svaz
VÚS – výbor územního svazu
RMV – revír místního významu
HV – hospodářské vyrovnání
RS – rybářský stráž
BP – bližší podmínky
HZS – Hasičský záchranný sbor