Zarybňovací plán MO ČRS Rakovník a zápis z výborové schůze 2021

Zápis z výborové schůze MO ČRS Rakovník z.s. konané 9.3. 2021.

          Vážení členové MO ČRS Rakovník, vzhledem k současné pandemické situaci bohužel nelze uspořádat každoroční výroční členskou schůzi MO ČRS Rakovník, která byla plánovaná na sobotu 13.3.2021. Dle stanov ČRS přebírá v této situaci práva a povinnosti členské schůze výbor MO. Výbor MO se proto sešel za dodržení veškerých bezpečnostních předpisů v úterý 9.3.2021 a schválil výsledky hospodaření MO za rok 2020 a inventuru majetku k 31.12.2020. Aby členové MO, kterým není fungování organizace lhostejné, nebyli o tyto informace připraveni, zveřejňujeme proto zkrácený zápis z výborové schůze na našich webových stránkách.

          Ačkoli byl rok 2020 pro většinu občanů ČR dosti složitý díky všem možným omezením a nařízením, činnosti ČRS se tento stav výrazně nedotkl. Nemohly se sice uskutečnit hromadné akce jako výroční schůze, závody či plesy, ale zase naopak mnoho lidí kvůli nucenému omezení pracovních aktivit a nemožnosti cestovat začalo rybařit nebo se po letech k tomuto koníčku vrátilo. Konkrétní čísla za naší MO budou zmíněna v odstavci o členské základně.

          Hospodářská činnost MO, údržba revírů, vysazování rybích násad a činnost rybářské stráže omezena nebyla. Stejně tak rybolov probíhal na všech revírech za dodržování rybářského řádu a bližších podmínek výkonu rybářského práva bez dalších omezení.

          Na úvod této zprávy bude řečeno to, co rybáře nejvíce zajímá – co, kdy, kam a hlavně kolik. Jak vyplývá z protokolu z hospodářského vyrovnání s Územním svazem, které proběhlo 23.11.2020, MO Rakovník bylo Územním svazem proplaceno zarybnění na všechny revíry v celkové výši 923 922 Kč, což je maximální dosažitelná částka dle kalkulačních listů. Na žádném revíru se žádný vysazovaný rybí druh nedostal do skluzu, tj. že nebyl v daném roce nasazen ve 100% zarybňovacího plánu. Ve výjimečném případě, kdy se v daném roce nepodaří dodat násadu některého druhu ryby, lze ji nahradit zápočtem druhu podobného. Toto se ale nestává často a nahrazení schvaluje Územní svaz, nikoli MO. Např. siven za pstruha, ostroretka za podoustev apod. Opravdu nelze cokoliv nahradit kaprem, jak si mnohdy laici myslí.

          Nyní konkrétně všechny naše revíry v číslech. Prosíme otevřít odkaz jednotlivých revírů.

411004 Berounka 6

411070 Rakovnický potok 2

411134 Olešná

411177 Lišanský potok

411986 Bartoňský rybník

413024 Rakovnický potok 2P

          Nejdůležitější číslo jsou vysazené kilogramy, počty kusů jsou upraveny dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 197/2004 Sb neboť to tak vyžaduje MZe ČR.

          Ještě v krátkosti zmíním redistribuci neboli takzvané vícezarybnění revíru = nasazení nad rámec zarybňovacího plánu, které je vypočítáno z úlovků na daném revíru v předminulém roce. Tj. pro rok 2020 z úlovků roku 2018. Do mimopstruhových revírů je dodáváno v kaprovi a do pstruhových revírů v pstruhu duhovém. Ryba je dodána a zaplacena Územním svazem. Pro rok 2020 získala MO Rakovník v redistribuci 2130 kg kapra a 20 kg pstruha duhového. Do revírů bylo vysazeno 411004 800kg, 411070 700kg, 411134 330kg, 411986 300kg kapra a do 413024 20 kg pstruha duhového. Z toho vyplývá jak je důležité zapsat jakoukoliv přisvojenou rybu. Lepší metoda nahrazení ulovených a ponechaných ryb z revíru zatím vynalezena nebyla.

          Teď je čas uvést odstavec o vlastní výrobě násad neboť významnou část násady do našich revírů produkujeme svépomocí. Zbytek je přímo nakoupen a vysazen. Vlastní výroba jsou veškeré nasazené ryby do revírů, které prošly našimi rybochovnými zařízeními. Buď jako zakoupená násada, kterou jsme v našich chovných vodách vychovali do požadované hmotnosti, to se týká hlavně kapra, amura a lína. Dále ryby, které se v těchto vodách přirozeně množí – bílá ryba, cejn, tloušť, okoun nebo ryby, které sami v naší líhni vytíráme a pak dále rozkrmujeme na rybníčcích – štika. V tabulce najdete co bylo do našich revírů v roce 2020 z vlastní výroby vysazeno. Není pravidlem, že každý jednotlivý druh ryby buď jen vychováváme nebo jen nakupujeme. Většinou je to tak, že chováme ryby, které chovat umíme a když nám kapacita našich zařízení nestačí, zbytek potřebného množství ryb nakoupíme a hned vysadíme do revíru. Druhy ryb, které chovat neumíme jdou rovnou z nákupu do revíru. Můžete si porovnat tabulky vlastní výroby a celkového nasazení revírů. V roce 2020 hospodařila MO Rakovník na 17,228 ha chovných rybníků a 3,5 ha chovných potoků. Dalších 2,24 ha chovných potoků má naše MO ve správě, ale díky nízkému průtoku a letnímu vysychání jsou ponechány jako CHRO a hospodářská činnost zde neprobíhá.

          Nyní zdůrazním několik důležitých změn, které již nastaly nebo v letošním roce nastanou na našich revírech a chovných vodách.

          Revír 411986 Bartoň – vzhledem k tomu, že se nejedná o klasický revír vyhlášený Krajským úřadem, ale o chovný rybník s CZ číslem, kde se provádí odlov na udici s pověřením rybníkáře, je nutné pořídit si před lovem oprávnění k odlovu na www.crs-sus.cz v sekci rybníkářství. S tímto oprávněním zde můžete vykonávat rybolov za dodržení veškerých BPVRP. Další ustanovení RŘ se nemění (zápis příchodu a úlovků do povolenky apod.) Od roku 2021 je zadní část rybníka vyhlášená jako klidová zóna pro tření ryb, rybolov zakázán, označeno cedulemi. Děkujeme, že po sobě udržujete lovná místa čistá. Za rok 2020 jsme jen z Bartoně odvezli 86 velkých pytlů odpadu. Viz foto na webových stránkách.

          Revír 411134 Olešná – Na konci roku 2020 nám byl oznámen Povodím Vltavy záměr tuto nádrž odbahnit. Na jednání přímo v kanceláři Povodí nám byl sdělen požadavek majitele tuto nádrž do října vypustit a slovit rybí obsádku. V listopadu mají začít odbahňovací práce a na jaře 2022 by měla být nádrž hotová a předaná zpět do užívání naší MO. Z toho vyplývá pro rybáře to nejdůležitější – rybolov povolen do 31.8.2021. Prosíme rybáře, aby při lovu na této nádrži pokud možno nevraceli ulovené ryby, které je dle rybářského řádu možné si ponechat zpět do nádrže. Řádně je zapište do úlovkových lístků a naložte s nimi dle nejlepšího vědomí a svědomí. Výlov se bude konat 2.10.2021. Budeme rádi za každého člena MO, který přijde s výlovem pomoci.

          Rybník Hostokryje – V roce 2018 nebyla Povodím Vltavy prodloužena naší MO smlouva na pronájem tohoto rybníka z důvodu plánovaného odbahnění. Bylo nám přislíbeno, že po dokončení prací bude vypracován posudek na výši nájmu za tento rybník a bude MO nabídnut. Po několika jednáních se tak stalo, ale nájemné
66 000 Kč za 3,16 ha vodní plochy je bohužel pro naši organizaci neakceptovatelné, proto jsme smlouvu neuzavřeli. Nabídli jsme pokračování původní smlouvy ve výši 39 000 Kč a stále čekáme na vyjádření Povodí Vltavy. V současné době je nádrž více než rok bez uživatele.

          Rybník Nový Dvůr – se bohužel nepodařilo v roce 2020 slovit, neboť došlo ke kompletnímu  zasypání výpustního zařízení neznámou osobou. Věc jsme předali k šetření kompetentním orgánům a čekáme na výsledky. Nicméně rybu, která nám z tohoto rybníka chyběla k zarybnění revírů jsme museli nakoupit. Podařilo se ji zajistit od MO Nové Strašecí a zásoba ryb v tomto rybníce bude použita v letošním roce, pokud se nám podaří v letních měsících při poklesu hladiny vody výpustní zařízení rybníka vyčistit. Viníka samozřejmě známe, nicméně jsme ho nepřistihli přímo při činu, tudíž nemůžeme jeho identitu zveřejnit.

          Teď několik vět k principu fungování MO ČRS. Místní organizace má Členskou schůzí volený výbor. Ze členů tohoto výboru jsou zvoleni statutární zástupci. V našem případě předseda a jednatel, kteří mají právo za MO jednat a podepisovat dokumenty. V současnosti je předseda MO Rakovník Ing. Pavel Hejda a jednatel Ladislav Pálek. Dále výbor tvoří hospodář MO Petr Rec, výdejce povolenek Václav Herout, výdejce povolenek Irena Jirásková, pokladní Jana Humlová, zástupce hospodáře Karel Plátek a posledním členem výboru je Josef Volentič. K tomu má MO ČRS Rakovník tříčlennou dozorčí komisi, která již léta pracuje ve složení Radek Lev – předseda DK, Pavel Černý a Jiří Svatek, členové DK. Každým rokem je jedním z bodů programu výroční členské schůze schválení lidí do výboru a dozorčí komise MO a jejich funkčních požitků. Počet členů výboru se v roce 2020 snížil a funkční požitky zůstaly na stejné výši jako v letech minulých.

          Dále v naší MO funguje hospodářské družstvo – to jsou členové, kteří pod vedením hospodáře vykonávají činnosti jako výlovy rybníků, nasazování ryb do revírů, údržba revírů a chovných vod, krmení rybníků apod. Tito členové vykonávají tuto činnost bez nároku na mzdu, účtujeme pouze dietu za odpracované hodiny, kterou používáme na občerstvení a za určitý počet odpracovaných hodin mají nárok na povolenku k rybolovu. Těchto lidí bylo v loňském roce 23 a odpracovali celkem 1027 hodin. Bez nich si nedovede výbor MO chod naší organizace představit a je nutné jim na tomto místě ta tuto činnost poděkovat.

          MO Rakovník měla v roce 2020 ustanoveno pro ostrahu svých revírů 18 členů rybářské stráže. Bohužel několik z nich svoji činnost v tomto roce ukončilo. Máme několik dalších zájemců o tuto činnost, bohužel však v této době žádný územní svaz nemůže uspořádat zkoušky, které jsou pro ustanovení do funkce rybářské stráže nutné. Věříme, že se brzy situace změní, zkoušky bude možno vykonat a hlavně, že se ozvou další členové naší MO, kteří by měli o tuto činnost zájem.

          Přestupky proti rybářskému řádu našich členů řeší dozorčí komise. V roce 2020 řešili 7 členů, kterým byla zadržena povolenka k lovu. 1 byl pro velmi závažná pochybení vyloučen z ČRS (ponechával si veškeré ulovené ryby, nerespektoval doby hájení ryb apod.), ostatní většinou měli na určitou dobu odebranou povolenku. Hlavně za lov v noci na revírech, kde toto není umožněno. Profesionální rybářská stráž ostatních ÚS na to velmi dohlíží a bez milosti trestá.

          Nyní přejdeme k vývoji členské základny v roce 2020. Jak jsem již v úvodu zmínil, rybářský svaz nemusel a nemusí řešit uzavírání provozoven, natož pak revírů. Proto přinášíme všem našim členům maximální komfort při vyřizování povolenek a fungujeme, jak nám vládní nařízení dovolí. Každé úterý listopad – duben 15 – 18 hodin, květen – říjen 16 – 18 hodin. Sídlo kanceláře je Žákův mlýn 12, Šamotka, Rakovník. Kontakty jsou uvedené na webových stránkách.

          V roce 2020 měla MO Rakovník 796 členů, kteří si zaplatili a vyzvedli členskou známku, z toho bylo 103 dětí a 24 mládeže 16-18 let, 61 žen a 64 členů s průkazem ZTP. Nových členů – zaplatili příspěvek jako nový člen bylo 104, zkoušky na člena ČRS u nás loni úspěšně složilo 65 členů. Z toho vyplývá, že zbytek jsou rybáři, kteří se k tomuto koníčku po letech vrátili, což nás velice těší.

          Také při naší MO funguje dětský rybářský kroužek pod vedením Jaroslava Vorla a Dana Pazáka. V roce 2020 měl 35 dětí, z toho 17 začátečníků. Bohužel pandemická situace se fungování kroužku velice dotkla, nebylo možné se účastnit rybářských závodů ani pořádat letní tábor a společné vycházky po rybářských revírech. Doufáme, že se situace brzy zlepší, kroužek je velice populární a jeho členové pod skvělým vedením vždy získávali ta nejlepší umístění na mnoha rybářských závodech a soutěžích. Kroužek se konal, pokud se konat mohl jedenkrát týdně v klubu DDM Rakovník v Čermákových sadech ve čtvrtek od 15,15hod. do 16,45hod. pro začátečníky a od 16,45hod. do 18,15hod. pro pokročilé. Během zákazu volnočasových aktivit se kroužek konal distančním způsobem. Tak tomu je bohužel i nyní. V zimním období probíhaly teoretické přípravy – u nových členů k získání rybářského lístku a u starších k získání bronzového odznaku odbornosti „Zlatá udice“. Tyto přípravy se skládaly z poznávání ryb a vodních organismů, legislativy, vázání háčků a jiných uzlů, teoretické přípravy na závody, tréninku nahazování na cíl a přípravy krmení. Díky finanční podpoře MO Rakovník, města Rakovník a DDM Rakovník mohl kroužek obnovit vybavení pro závodní disciplíny, které doufáme začnou v blízké budoucnosti zase fungovat.

          Na závěr této zprávy se zmíním o účetnictví naší MO. Zhruba v polovině roku 2020 najala MO Rakovník jako externí účetní paní Andreu Pospíšilovou, která si kompletně převzala účetní agendu a převedla ji do programu, který používá. Veškeré účetní operace za rok 2020 byly řádně zaúčtovány. Rozvaha a výsledovka jsou přílohou této zprávy. Daňové přiznání za rok 2020 bylo již podáno na FÚ. Hospodářský rok 2020 skončil ziskem 356 550 Kč. Toto způsobuje hlavně velká zásoba ryb z důvodu neslovení rybníka Nový Dvůr. Radost nám samozřejmě působí příliv nových členů a celkově zvýšený zájem o rybaření. Též se na hospodářském výsledku kladně projevilo, že jsme v loňském roce nemuseli řešit téměř žádné havárie a mimořádné události. Doufáme, že tento trend do budoucnosti vydrží, počty nejen rybářů, ale i těch, co by chtěli pracovat pro naši organizaci budou neustále narůstat, vyhnou se nám mimořádné události a celková situace v naší společnosti se opět dostane do normálu. Zachovejte nám přízeň, sledujte webové stránky, neváhejte se na nás obrátit s Vašimi dotazy ohledně rybaření a hlavně choďte na ryby, protože čas strávený na rybách se do života nepočítá.

Za výbor MO ČRS Rakovník s přáním Petrův Zdar

Ing. Pavel Hejda, předseda MO.

 

Ře